پاورپوینت در مورد مراحل امحاي اوراق قابل امحاء -19 اسلاید

پاورپوینت در مورد مراحل امحاي اوراق قابل امحاء -19 اسلاید

پاورپوینت در مورد مراحل امحاي اوراق قابل امحاء -19 اسلاید

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

اوراق زائد :  هرگونه اوراق و نسخه هاي اضافی و مجلدات چاپی و نشریه و جزوه و مانند

آنها و همچنین اسناد و اوراق راکد که با رعایت مفاد قانون تأسیس سازمان اسناد ملی ایران و مقررات این

آئین نامه، ارزش نگهداري نداشته باشد.

 

اسناد به منظور آزاد سازي فضا  براي امحاءارزشيابي مي شود.

1-امحاء اوراق داراي مجوز(عمومي واختصاصي)

2- درخواست مجوز براي اوراق فاقد مجوز.

 

فهرست اوراق داراي مجوز امحاء

راهنماي تكميل درخواست مجوز امحاء اوراق راكد

 

 

و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...