پاورپوینت در مورد Oncologic Emergencies - اسلاید 20 -اسلاید انگلیسی 4

پاورپوینت در مورد Oncologic Emergencies - اسلاید 20 -اسلاید انگلیسی 4

پاورپوینت در مورد Oncologic Emergencies	- اسلاید 20 -اسلاید انگلیسی 4

قسمتی از اسلاید ها

 

 

Cardiothoracic  E.

1- ديسترس تنفسي علامت شايع بدخيمي هاي اينتراتوراسيك است و اغلب سمپتوم منحصر بفرد اورژانس كارديوتوراسيك

مي باشد

2- در مدياستن قدامي     Superior vena cava syndrom) SVCS )

  (Superrior mediastinal syndrom) SMS

 

SVCS- SMS

1- در نتيجه فشار- انسداد يا ترومبوز در وناكاواي فوقاني      SVCS

2- فشار به تراشه         SMS

3- در( Mediastinal mass (M-M هردو با هم وجود دارند.

 

اتيولوژي

1- SVCS اوليه        كانسر

2- در بررسي 3/721 كودك علل شايع SMS و SVCS،

(NHL( 70%،(30%) HD با M.M مراجعه نموده بودند

ساير علل : نروبلاستوما، ALL,Gemm cell T

3- 75% كودكان با M.M نارسايي تنفسي داشتند.

 

بررسي- درمان

Treatment

Spinal cord compression

بررسي وتشخيص افتراقي

Tumor lysis syndrome

ايتولوژي و پاتوفيزيولوژي

 

و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...