پاوروینت در مورد عفونتهای دستگاه تناسلی STIs-RTIs -اسلاید 7

پاوروینت در مورد عفونتهای دستگاه تناسلی STIs-RTIs -اسلاید 7

پاوروینت در مورد عفونتهای دستگاه تناسلی STIs-RTIs  -اسلاید 7

قسمتی از اسلاید ها

 

 

 

 

◄عفونت دستگاه تناسلیRTI: عفونت در دستگاه تناسلی که میتواند در اثر تماس جنسی ایجاد شود.